Missie en visie

Missie

AC Waterland wil de voorwaarden scheppen en activiteiten ontplooien om atleten op een veilige en verantwoorde wijze op hun niveau de baan- en wegatletiek te kunnen laten beoefenen. Plezier, gezelligheid, gezondheidsbevordering en sociale binding staan hierbij voorop. Waarbij AC Waterland de atleten de best mogelijke begeleiding wil bieden, zodat zij op een zo hoog mogelijk prestatieniveau kunnen komen.

Visie

Atletiek is door haar veelzijdigheid een ideale sport om de jeugd op speelse en gevarieerde wijze haar talenten te leren ontdekken, waarbij ieder op eigen niveau de prestaties kan verbeteren en zichzelf leert uit te dagen. In de overgang van jeugd naar senioren wordt – in de periode als junior- geleidelijk gekozen voor specialisatie.

AC Waterland wil het ledenaantal handhaven, met op termijn eventueel een verdere groei. De focus ligt in eerste instantie op het verder professionaliseren als vereniging, waarbij kwaliteit voor kwantiteit komt.

AC Waterland wil een vereniging zijn waar iedereen respectvol wordt behandeld en zich houdt aan gemaakte afspraken en waar het verenigingsgevoel hoog in het vaandel staat.

Atletiek is een brede sport met veel mogelijkheden. Iedereen kan wel terecht bij de vereniging, waarbij het prestatieniveau van het lid niet uitmaakt. Hiermee vervult de vereniging, in goed overleg met de gemeente Landsmeer en de Sport Advies Raad, momenteel al een rol op sociaal- maatschappelijk gebied. Ook ten behoeve van maatschappelijke gezondheid, zoals voorkomen van inactiviteit en obesitas wil AC Waterland een rol vervullen.

AC Waterland wil voor haar leden en de burgers in Landsmeer en aanpalende gemeenten, de vereniging zijn die in aanbod/ behoefte aan beweging en gezonde leef/stijl voorziet middels het:

  • aanbieden van trainingen op passend niveau aan alle (doel)groepen door gediplomeerde trainers;
  • stimuleren van deelname aan wedstrijden en evenementen in het algemeen;
  • organiseren van loopevenementen zoals de Twiskemolenloop;
  • organiseren van nevenactiviteiten voor alle groepen zoals bijvoorbeeld schoolatletiek, Sport- en Feestweek;
  • organiseren van sociale activiteiten voor de jeugd zoals bijvoorbeeld een tentenkamp;
  • organiseren van baanwedstrijden, crosswedstrijden en evenementen op het gebied van atletiek;
  • beschikbaar stellen van accommodatie en materialen aan derden (bijv. scholen);
  • leggen van samenwerkingsverbanden met andere verenigingen;
  • geven van voorlichting over bewegen en een gezonde leefstijl.