Over ACW

Missie en Visie

Missie

AC Waterland wil de voorwaarden scheppen en activiteiten ontplooien om atleten op een veilige en verantwoorde wijze op hun niveau de baan- en wegatletiek te kunnen laten beoefenen. Plezier, gezelligheid, gezondheidsbevordering en sociale binding staan hierbij voorop. Waarbij AC Waterland de atleten de best mogelijke begeleiding wil bieden, zodat zij op een zo hoog mogelijk prestatieniveau kunnen komen.

Visie

Atletiek is door haar veelzijdigheid een ideale sport om de jeugd op speelse en gevarieerde wijze haar talenten te leren ontdekken, waarbij ieder op eigen niveau de prestaties kan verbeteren en zichzelf leert uit te dagen. In de overgang van jeugd naar senioren wordt – in de periode als junior- geleidelijk gekozen voor specialisatie.

AC Waterland wil het ledenaantal handhaven, met op termijn eventueel een verdere groei. De focus ligt in eerste instantie op het verder professionaliseren als vereniging, waarbij kwaliteit voor kwantiteit komt.

AC Waterland wil een vereniging zijn waar iedereen respectvol wordt behandeld en zich houdt aan gemaakte afspraken en waar het verenigingsgevoel hoog in het vaandel staat.

Atletiek is een brede sport met veel mogelijkheden. Iedereen kan wel terecht bij de vereniging, waarbij het prestatieniveau van het lid niet uitmaakt. Hiermee vervult de vereniging, in goed overleg met de gemeente Landsmeer en de Sport Advies Raad, momenteel al een rol op sociaal- maatschappelijk gebied. Ook ten behoeve van maatschappelijke gezondheid, zoals voorkomen van inactiviteit en obesitas wil AC Waterland een rol vervullen.

AC Waterland wil voor haar leden en de burgers in Landsmeer en aanpalende gemeenten, de vereniging zijn die in aanbod/ behoefte aan beweging en gezonde leef/stijl voorziet middels het:

  • aanbieden van trainingen op passend niveau aan alle (doel)groepen door gediplomeerde trainers;
  • stimuleren van deelname aan wedstrijden en evenementen in het algemeen;
  • organiseren van loopevenementen zoals de Twiskemolenloop;
  • organiseren van nevenactiviteiten voor alle groepen zoals bijvoorbeeld schoolatletiek, Sport- en Feestweek;
  • organiseren van sociale activiteiten voor de jeugd zoals bijvoorbeeld een tentenkamp;
  • organiseren van baanwedstrijden, crosswedstrijden en evenementen op het gebied van atletiek;
  • beschikbaar stellen van accommodatie en materialen aan derden (bijv. scholen);
  • leggen van samenwerkingsverbanden met andere verenigingen;
  • geven van voorlichting over bewegen en een gezonde leefstijl.

Organisatie en bestuur

Het bestuur van AC Waterland bestaat uit vijf leden, tezamen zijn zij eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Iedere commissie heeft een coördinator, het ACW-lid dat de verantwoording voor het desbetreffende taakgebied draagt. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Norbert Deelstra
Voorzitter
Voorzitter, TML, loopgroepen
Email
Lianne Damen
Secretaris

Secretaris, communicatie, sponsorbeleid

Email
Marina Griffioen-Hartog
Penningmeester
Financiën, kantine
Email
Rene Schaap
Algemeen / Vrijwilligers

Algemeen, Vrijwilligersbeleid

Email
Rianne Klooster
Atletiek / Jeugd

Atletiekzaken, jeugd

Email
Jasper Bookelman
Atletiek / Jeugd

Atletiekzaken, jeugd

Email

Bij contactpersonen en bij vrijwilligers vind je meer informatie over de verschillende commissies en commissievoorzitters en coördinatoren.

Organogram van ACW