Algemene voorwaarden

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• De Twiskemolenloop: een recreatief hardloopevenement, georganiseerd door Atletiekvereniging AC Waterland.
• De Deelnemer: de persoon die zich op een door de Twiskemolenloop organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
• De Organisatie: een team die namens AC Waterland de Twiskemolenloop organiseert.

Deelname:
• De Deelnemer mag alleen aan de Twiskemolenloop deelnemen als hardloper. Wandelaars en Nordic walkers zijn uitgesloten van deelname. Fietsers, buggy’s en rolstoelen worden niet toegestaan.
• Begeleiders die meelopen zoals ouders van kinderen bij de 1,5 km of Running Blind begeleiders worden ook beschouwd als Deelnemer maar hoeven zich niet in te schrijven.
• De Deelnemer dient zich aan de starttijden en het uigezette parcours te houden.
• De Deelnemer is verplicht te lopen met een geldig startnummer, zichtbaar te dragen op borsthoogte.
• De Deelnemer mag aan de Twiskemolenloop slechts deelnemen indien hij/zij het inschrijfformulier (digitaal of hardcopy) volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan, en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
• De Twiskemolenloop-inschrijving en de -seizoenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
• Indien de Deelnemer verhinderd is aan de Twiskemolenloop deel te nemen, wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.
• De Organisatie behoudt zich het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de Organisatie daartoe noopt, de vermelde data en tijden van de Twiskemolenloop te wijzigen, danwel de Twiskemolenloop af te gelasten. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen aan de Deelnemer plaatsvinden. De inschrijvingen schuiven door naar de eerstvolgende Twiskemolenloop.
• Indien de Twiskemolenloop niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisatie.

Aansprakelijkheid
• Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor schadesoorten tengevolge van letsel of overlijden. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten, ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
• De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn/haar overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/haar deelname aan de Twiskemolenloop.
• De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid vereist. De Organisatie adviseert de Deelnemer zich sportmedisch te laten keuren.
• De Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Twiskemolenloop.
• De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
• De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van de Deelnemer. Dat geldt ook voor eigendommen die achtergelaten zijn bij AC Waterland bv in kleedaccommodatie, garderobe, en kantine.

Portretrecht
• De in het kader van de Twiskemolenloop gemaakte foto’s, films, (elektronische) bestanden, danwel andere materialen zijn eigendom van de Organisatie.
• De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisatie voor het openbaar maken tijdens of rond de Twiskemolenloop gemaakte beeldmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar is, voor communicatiedoeleinden. Hiervoor kan geen vergoeding geclaimd worden.

Persoonsgegevens
• De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie opgenomen in een bestand. Door deelname aan de Twiskemolenloop verleent de Deelnemer toestemming aan de Organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
• De Deelnemer kan bij inschrijving aangeven of Deelnemer informatie wenst te ontvangen over komende Twiskemolenloop-evenementen.
• De Deelnemer verleent toestemming aan de Organisatie tot het openbaar maken van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in bijvoorbeeld dagbladen en via internet.
• Uitslag van de Deelnemer wordt via www.racetimereurope.nl gepubliceerd.

Reglement
• De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisatie, c.q. van vrijwilligers die tot de organisatie van de Twiskemolenloop behoren, herkenbaar aan de hesjes
• De Organisatie is gerechtigd een Deelnemer uit de Twiskemolenloop te halen, indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt, of indien zulks op grond van medische overweging of in verband met een ordelijk verloop van de Twiskemolenloop noodzakelijk wordt geacht.
• In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.